Herbaryum Nedir?


Herbaryum

Önemli özelliklerini kaybetmeksizin kurutulup karton üzerine tespit edilerek muhafaza edilen bitki ya da bitki kısımlarından oluşan koleksiyonların bulunduğu yere herbaryum denir. Bu örneklerin; kabul edilmiş belli bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş ve bilimsel araştırmalara ışık tutucu olabilmesi için, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olması gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında oluşturulmuş bir herbaryum; biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat ve daha birçok konuda çalışacaklar için temel bir kaynak niteliğindedir. Bu nitelikteki herbaryumlar aynı zamanda öğretim ve araştırma merkezleri olarak görev yaparlar.

Herbaryum Ne için Kurulur?

Herbaryum kurulmasının amaçları arasında;Mevsime bağlı kalmadan bitkileri görme ve inceleme imkanının sağlanması,Bitki türlerinin morfolojik özelliklerinin ve gösterdikleri varyasyonların belirlenmesi, Bitkilerin yetişme yerleri hakkında bilgi sahibi olunması, Belirli bir bölge veya yörenin flora (bitki türleri) ve vejetasyonunun (bitki toplulukları) ortaya koyulması sayılabilir.

Herbaryumlar; kişisel, özel kuruluşlara veya araştırma enstitülerine, üniversitelere, doğa tarihi müzeleri gibi devlet kurumlarına ait olabilirler. Ayrıca ulusal veya uluslar arası nitelikte de olabilirler. Çok çeşitli olan bu herbaryumların değişik amaçları bulunmaktadır. Kişisel herbaryumlar bir merak nedeni ile başlayabildiği gibi, çok seyahat eden ve bir çok kimsenin gitmediği yerlere gidebilen bitkibilimci, yerbilimci, coğrafyacı, dağcı, denizci ve doğa sever kimselerin topladıkları örneklerden de oluşmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar Seçmen, Ö. ve ark. Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 116, Ege Üniversitesi Basımevi, 2000 Taşkın, T., Tan, A., Herbaryum Hazırlama Teknikleri, Teknik Broşür, No: 4, ETAE Matbaası, İZMİR, 2009